The Girl Robber and I

The Girl Robber and I

Taiwanese comedy.

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Comedy
  • Stars: Blackie Ko Shou-Liang, Yang Hui-shan
  • Director: Tsai Yang-Ming