Mojin: Return to the South China Sea

Mojin: Return to the South China Sea 2022

5.5 2

  • Released: 2022-12-30
  • Runtime: 105 minutes
  • Genre: Action, Adventure, Mystery, Thriller
  • Stars: Han Yezhou, Wang Ziyi, Tat-Wah Lok, Nita Lei
  • Director: Qiuliang Xiang, Hesheng Xiang