Kantô Tekiya ikka: Tennôji no kettô

Kantô Tekiya ikka: Tennôji no kettô 1970

Directed by Norifumi Suzuki and starring Bunta Sugawara this yakuza movie is the third installment of the "Kanto Tekiya family series".

  • Released: 1970-05-01
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Action, Drama
  • Stars: Gorō Ibuki, Hiroko Sakaki, Bunta Sugawara, Toshiaki Minami, Ryōji Hayama, Sanae Tsuchida, Shingo Yamashiro, Yumiko Katayama, Asao Koike, Tatsuo Endō, Tōru Yuri
  • Director: Norifumi Suzuki