Surprising 53 Stations of the Tokaido

Surprising 53 Stations of the Tokaido 1954

Kintaro goes on a journey to his hometown to meet his mother and sister. His love for singing leads him to a perceptive and cheerful girl named Onatsu... A road trip comedy featuring Kokichi Takada and Hibari Misora singing and dancing.

  • Released: 1954-08-11
  • Runtime: 95 minutes
  • Genre: Adventure, Comedy, Music
  • Stars: Kōkichi Takada, Hibari Misora, Jūshirō Konoe, Kōji Mitsui, Chōko Iida, Bokuzen Hidari, Shinichi Himori, Kunitaro Sawamura, Ushio Akashi, Chinami Katsuura, Kaoru Nobe, Hiroshi Aoyama, Kenzō Tanaka, Taisuke Minami, Tamao Hayashi
  • Director: Yoshitaro Nomura