The Woman of S.R.I.: The Movie

The Woman of S.R.I.: The Movie 2021

  • Released: 2021-09-03
  • Runtime: 108 minutes
  • Genre: Mystery
  • Stars: Yasuko Sawaguchi, Takashi Naito, Mayumi Wakamura, Toru Kazama, Akio Kaneda, Satoru Saito, Ken Nishida, Shu Watanabe, Kuranosuke Sasaki, Naho Toda
  • Director: Ryosuke Kanezaki