20th Century Boys 3: Redemption

20th Century Boys 3: Redemption 2009

6.9 45

The final showdown, and the final reveal. who is Friend? How can he be stopped?

  • Released: 2009-08-19
  • Runtime: 156 minutes
  • Genre: Adventure, Mystery, Science Fiction
  • Stars: Koichi Yamadera, Naoto Takenaka, Teruyuki Kagawa, Takako Tokiwa, Ryunosuke Kamiki, Arata Iura, Renji Ishibashi, Etsushi Toyokawa, Hitomi Kuroki, Mayuko Fukuda, Kanji Tsuda, Gregory Pekar, Arata Furuta, Toshiaki Karasawa, Nana Katase, Haruka Kinami, Terumi Yoshida, Airi Taira, Ryuji Sainei, Eiko Koike
  • Director: Yukihiko Tsutsumi