Expectation

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Zheng Qianlong, Xiu Meng, Min Pang, Yang Qing, Zichun Yang, Yufei Zhang, Guo Lianwen, Wu Yuhua, Zhang Kaili, Li Xuejian, Sun Song, Huang Meiying, Lan Tianye, Han Ying, Liang Guanhua, Ping Zong
  • Director: Zhao Baogang, Xiaowei Lu