Karisome no kuchibeni

Karisome no kuchibeni 1934

A Japanese version of the musical comedy "Yes, Mr. Brown"

  • Released: 1934-11-22
  • Runtime: 96 minutes
  • Genre: Music, Comedy, Romance
  • Stars: Takako Irie, Atsushi Watanabe, Yo Shiomi, Satoko Date, Ichirō Sugai, Bontarō Miake, Fudeko Tanaka, Haruko Toda
  • Director: Shigeyoshi Suzuki