Mona Lisa Okyo

Mona Lisa Okyo 1971

The film is based on the graphic novel of the same name by Teruo Tanashita, Mari Atsumi plays a pickpocket trying to get hold of a valuable but elusive diamond brooch called "Star".

  • Released: 1971-06-23
  • Runtime: 80 minutes
  • Genre: Crime, Romance
  • Stars: Daisaku Shinohara, Naoyuki Sugano, Yūzō Hayakawa, Takashi Nakamura, Daigo Inoue, Yūzaburō Sakaguchi, Kyōsuke Shiho, Mari Atsumi, Shin Minatsu, Kōshirō Seki, Yumiko Takahashi, Chikara Hashimoto, Yūsuke Kawazu, Tsutomu Nakata, Sakae Umezu, Kisao Tobita
  • Director: