The Golden Bat Shows Up

The Golden Bat Shows Up 1972

A comedy featuring The Golden Bat

  • Released: 1972-05-13
  • Runtime: 92 minutes
  • Genre: Comedy, Fantasy, Action, Horror
  • Stars: Keiju Kobayashi, Kazuko Ichikawa, Takuya Fujioka, Shoichi Ozawa, Tanie Kitabayashi, Hiroshi Ishikawa, Junpei Natsuki, Wataru Ōmae, Naoya Kusakawa, Shōichi Hirose, Mitsuyo Inomata
  • Director: Katsumune Ishida