A Resort Called Hell

A Resort Called Hell 1973

HK drama fantasy film.

  • Released: 1973-01-17
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Fantasy, Horror
  • Stars: Shangguan Yun-erh, Betty Chung, Ma Chien-Tang, Yam Ho, Doris Lung Chun-Erh, Fu Ching Chen, Leung Yui, Tsung Yu, Tony Lou Chun-Ku, Fong Yuen, Cheung Ban, Chui Dai-Chuen, Chiang Nan, Tin Ching, Gam Dai, Wong Sam
  • Director: Tang Huang