Three Hundred Years Ago...

Three Hundred Years Ago... 1956

In the middle of the 17th century, Ukrainian peasants and Cossacks rose up to fight against the Polish gentry rule. About the events of the National Liberation War in Ukraine under the leadership of Bohdan Khmelnitsky, who with a firm hand led the insurgent masses to an alliance with Russia.

  • Released: 1956-10-01
  • Runtime: 101 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Vasili Lanovoy, Viktor Dobrovolsky, Natalia Uzhviy, Fyodor Ishchenko, Arkadiy Hashynskyi, Alfred Rebane, Sergei Filippov, Dmytro Kapka, Valentins Skulme, Yelena Dobronravova, Vladimir Belokurov, Vladimir Ivanov, Yulian Panich, Vladimir Yemelyanov, Georgi Chernovolenko, Sergey Dvoretskiy, Yury Lavrov, Evgeniy Samoylov, Anton Dunaisky, Galina Kravchenko  Show all >
    Nikolay Pishvanov, Robert Klyavin
  • Director: Vladimir Petrov