Apples of Forty-One Year

Apples of Forty-One Year 1970

  • Released: 1970-02-23
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, War
  • Stars: Albert Filozov, Nabi Rakhimov, Sergey Dvoretskiy, Shukhrat Irgashev
  • Director: Ravil Batyrov