Will-o'-the-Wisp

Will-o'-the-Wisp 1956

  • Released: 1956-07-05
  • Runtime: 46 minutes
  • Genre: Thriller
  • Stars: Daisuke Katō, Keiko Tsushima, Seiji Miyaguchi, Nobuo Nakamura, Yasuko Nakata, Chieko Nakakita, Sachio Sakai, Yutaka Sada, Shōichi Hirose
  • Director: Motoyoshi Oda, Yasuki Chiba