Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 2003

  • Released: 2003-11-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mayu Mochizuki, Masahiro Okazaki, Hiromi Hirata, Yoshi Amakusa, Kunihiko Akita, Daichi Hirono, Kouta Umanami, Kaeru Haruno
  • Director: