Episode 1

Episode 1 S1E1 - Episode 1 2003

  • Released: 2003-08-26
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kunihiko Akita, Masahiro Okazaki, Hiromi Hirata, Daichi Hirono, Yoshi Amakusa, Mayu Mochizuki, Kaeru Haruno, Kouta Umanami
  • Director: